Biuletyn Informacji Publicznej Publicznego Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie

Dane teleadresowe

Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

Adres: os. Piastów 34, 31-624 Kraków
Telefon: 12 648 04 89
NIP: 6782861965
Strona internetowa: salezjanie.com

Dyrekcja

ks. mgr Łukasz Auguściak sdb – dyrektor szkoły

 • kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,
 • jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników,
 • przewodniczy radzie pedagogicznej,
 • przygotowuje arkusz organizacji,
 • sprawuje opiekę nad młodzieżą uczącą się w szkole.

mgr Katarzyna Motyl – wicedyrektor szkoły

 • zastępuje dyrektora szkoły w czasie nieobecności,
 • przygotowuje plan zajęć dydaktycznych i przydział zastępstw nauczycieli,
 • koordynuje pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą,
 • koordynuje i prowadzi dokumentację związaną z naborem,
 • koordynuje i prowadzi dokumentację związaną z egzaminem maturalnym.

Nauczyciele

Status prawny

Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, os. Piastów 34 jest szkołą publiczną i działa na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4 z późn. zm.) oraz Statutu Szkoły.

Przedmiot działalności

Rodzaj przeważającej działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007r.) PKD 85.31.B Licea ogólnokształcące.

Nadzór pedagogiczny

Nadzór pedagogiczny nad działalnością Szkoły sprawuje Małopolski Kurator Oświaty – kuratorium.krakow.pl. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Liceum opracowany przez Dyrektora Szkoły i zatwierdzony przez Osobę Prowadzącą, z uwzględnieniem szkolnego programu nauczania.

Kompetencje

Organami Publicznego Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie są:

 1. Dyrektor Liceum
 2. Rada Pedagogiczna
 3. Rada Rodziców
 4. Samorząd Uczniowski

Kompetencje poszczególnych organów szkoły określa Statut Szkoły.

Struktura organizacyjna

Oddziały

Struktura:
 • liczba oddziałów: 22
 • liczba uczniów: 671
Oddziały:
 • A – humanistyczno-lingwistyczny
 • B – prawniczo-ekonomiczny
 • C – biologiczno-chemiczny
 • D – matematyczno-chemiczny
 • E, F – matematyczno-fizyczno-informatyczny

Struktura zatrudnienia

Nauczyciele:
 • Pełnozatrudnieni: 40
 • Niepełnozatrudnieni: 12
Stopnie awansu zawodowego:
 • nauczyciel początkujący: 2
 • nauczyciel kontraktowy: 4
 • nauczyciel mianowany: 10
 • nauczyciel dyplomowany: 36
Pracownicy administracji:
 • Administracja: 4
 • Obsługa: 7

Czas pracy

Godziny pracy sekretariatu szkoły:
 • Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7:45 – 14:45
 • Czwartek: 11:00 – 18:00
Godziny pracy pedagoga szkolnego:
 • Poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 9:00 – 13:30
 • Wtorek: 12:00 – 17:00
Godziny pracy biblioteki szkolnej:
Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 7:45-14:45

Struktura własnościowa i majątek

 • Właściciel budynku: Miasto Kraków
 • Funkcja obiektu: budynek szkolny (rok budowy 1976)
 • Kubatura: 17 924 m2
 • Powierzchnia użytkowa: 3 658 m2
 • Powierzchnia terenu szkolnego: 11 927 m2
 • Ilość kondygnacji nad ziemią: 3
 • Ilość kondygnacji pod ziemią: 1

Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Krakowie znajduje się na terenie działki 58/4. 291/5. Księga wieczysta 201625, 310560.

Informacja o stanie majątku na dzień 1.1.2021 r.

 • Budynek: 1 162 611,27 zł
 • Urządzenia: 471 349,12 zł
 • Pozostałe środki trwałe: 41 750,00 zł


Środki trwałe RAZEM: 1 675 710,39 zł

 • Wyposażenie: 1 446 448,10 zł
 • Księgozbiór: 175 089,53 zł
 • Wartości niematerialne i prawne: 93 506,10 zł

Udzielenie informacji publicznej

Informacja publiczna udostępniana jest przede wszystkim poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Publicznego Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1429, z późn. zm.) – zwaną dalej u.d.i.p. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje, zgodnie z art. 13 u.d.i.p., bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z wyjątkiem sytuacji, gdy w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Krakowie ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Wówczas Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Krakowie może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, wezwie wnioskodawcę do uiszczenia opłaty.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można przesłać do Publicznego Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, wybierając jeden z poniższych sposobów:

 1. na adres: Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, os. Piastów 34, 31-624 Kraków
 2. w sekretariacie Publicznego Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie
 3. na adres: szkolanh@salezjanie.com
Odmowa udostępnienia informacji publicznej o udostępnienie informacji przez organ władzy publicznej następuje w drodze decyzji Dyrektora Publicznego Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego.